Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO, WkkGZ en de Beroepscode. Uw dossier bevat naast persoonsgegevens ook aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandeling.

Reflexzonepraktijk Coccinelle te Roelofarendsveen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De persoonsgegevens
Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

• Voornaam, achternaam en roepnaam
• In geval van behandeling van kinderen: naam, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Zorgverzekeraar en zorgrelatienummer
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in: correspondentie, vragenlijsten, telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Ik verwerk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

• Informatie over uw gezondheid en de voortgang van de behandelingen.

Doel verwerking persoonsgegevens.
De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Om u te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener. Bijvoorbeeld bij de huisarts.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid (vakantie, ziekte, overlijden), indien u waarneming wenst.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur/zorgnota kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de Zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

– uw naam, adres en woonplaats
– de datum van de behandeling, tevens datum van betaling
– de naam van uw zorgverzekeraar
– uw zorgrelatienummer
– een korte omschrijving van de behandeling: ‘natuurgeneeskunde behandeling – reflexzonetherapie’.
– de kosten van het consult

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Waarborgen en beveiligen van persoonsgegevens:
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.
Dit betekent:

• Dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
• Dat ik als behandeld therapeut, als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
• Dat ik passende digitale maatregelen t.b.v. de beveiliging heb genomen om uw gegevens te beschermen.
• Dat ik met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, een verwerkersovereenkomst heb afgesloten.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.